Helyünk a nagyvilágban

A közadatkereső a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató ZRt. Közadat programja keretében működik. Az intézmények feladatairól és az adatszolgáltatás módjáról a www.kozadattar.hu oldalon olvashat. Közadatok kereséséhez kérjük kattintson a képre.

Bag Nagyközség Önkormányzatának közérdekű adatai:


    1. Szervezeti, személyzeti adatok


1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve (teljes név), székhelye, postai címe, telefonszáma, központi elektronikus levélcíme, a honlap URL-je, az ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége, a vezető neve, ügyfélfogadás rendje.
Hivatal/Ügyfélszolgálat/Ügyfélfogadás

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1.1.2. A szerv vezetői
A szerv és szervezeti egységek vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, postacím, elektronikus levélcím).
Polgármester
Alpolgármester
A képviselőtestület tagjai
A bizottságok tagjai
Jegyző
Irodák

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv, szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának URL-je, ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége.

Intézményrendszer
    • Bagi Gólyahír Bölcsőde
    • Iglice Napközi Otthonos Óvoda
    • Dózsa György Művelődési Ház és Könyvtár

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik. A gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása, képviselőjének neve, a szerv részesedésének mértéke.
Gazdálkodó szervezetek
    •  Nincsen bejegyzett gazdálkodó szervezet Bag Nagyközség Önkormányzatának.

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.4. Közalapítványok

1.4.1. A szerv által alapított közalapítványok
Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja, az alapító okiratok közvetlen elérhetőségének biztosításával. A közalapítványok székhelye, tagjainak felsorolása.
Közalapítványok
    • Nincsenek bejegyzett közalapítványok, melyet Bag Nagyközség Önkormányzata hozott létre.

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.5. Lapok

1.5.1 Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, szerkesztőségének és kiadójának, főszerkesztőjének a neve, elérhetősége (telefon, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím).
Kiadványaink
    • Bagi Hírlap

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.6.1 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe, az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával, ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje.
Önkormányzati működés/Felügyeleti szerv
    • Pest Vármegyei Kormányhivatal

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

1.7. Költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye, a szerv vezetője, honlapjának elérhetősége.

Költségvetési szervek
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

    2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege, és az azt tartalmazó önálló dokumentumok. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása. A feladatokat helyi nemzetiségi önkormányzatok esetén az adott nemzetiség nyelvén is meg kell jelentetni.
Önkormányzati működés/Jogszabályi környezet
Önkormányzati működés/Az önkormányzat feladatai
Polgármesteri Hivatal/Jogszabályi környezet

Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, illetékességi területe. Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.

Irodák
    • Anyakönyv
    • Adó és Szociális csoport
    • Hatósági és gyermekvédelmi ügyek
    • Műszaki és hagyatéki ügyintézés
    • Pénzügyi Csoport
    • Titkárság, Munkaügy

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges ügyleírások felsorolása

Nyomtatványok

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás az eljárást meg indító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő), az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő.
Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.
Nyomtatványok

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
Elektronikus ügyintézés portál
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről, a jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.
Önkormányzati működés/Jogszabályi környezet
Polgármesteri Hivatal/Jogszabályi környezet
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.3. Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalmának leírása, díjának és az abból adott kedvezmények mértéke, az igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás. Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.
Közszolgáltatások
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.4. A szerv nyilvántartásai

A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke. Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartalmazó jegyzéket kell közzétenni, azonban a közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján.
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, az adatokhoz való hozzáférés módja és az adatokról való másolatkészítés költségei.
Adatbázisok
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.5. Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témájának leírása, a hozzáférés módja, fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye. Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthető, a kiadvány elérhetőségének biztosításával.

Kiadványaink
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.6. Döntéshozatal, ülések

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje.
Előterjesztések

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím), a szerv döntéshozatalának eljárási szabályai.
A testületi szerv üléseinek helye, ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje, napirendje (ülésenkénti bontásban), döntéseinek felsorolása.
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, látogathatóságának rendje, üléseinek napirendje döntéseinek felsorolása, ülésenkénti bontásban, a döntések elérhetőségének biztosításával.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A testületi szerv döntéseinek felsorolása döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel), szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza. Döntésenkénti bontásban és a döntések elérhetőségének biztosításával
Rendeletek
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok. Minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.
A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota, koncepciónkénti, illetve jogszabály-tervezetenkénti bontásban. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól.

Tervezetek véleményezése

A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Minden egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.

2.8. Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk, A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.

Pályázatok
Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.9. Hirdetmények

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények, a hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.
Hivatalos hirdetmények
Frissítés: Folyamatosan
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.10. Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, elektronikus levélcíme), valamint az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.
Közérdekű adatok igénylése
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

2.11. Közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista, a közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.
Közzétételi lista
Frissítés: A változásokat követően azonnal
Megőrzés: Az előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása.
Önkormányzati működés/Vizsgálatok, ellenőrzések eredményei
Polgármesteri Hivatal/Vizsgálatok, ellenőrzések
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3.1.2. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai, időrendben.
Önkormányzati működés/Vizsgálatok, ellenőrzések eredményei
Polgármesteri Hivatal/Vizsgálatok, ellenőrzések
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3.1.3. A működés eredményessége, teljesítmény
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
Kötelező nyilvántartások
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3.1.4. Működési statisztika
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.
Kötelező nyilvántartások
Frissítés: Negyedévente
Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

3.2 Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Éves költségvetések
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
3.2.2. Számviteli beszámolók
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói.
3.2.3. A költségvetés végrehajtása
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói

3.3 Működés
3.3.1. A foglalkoztatottak
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Bag Wiki

Ország  Magyarország
Régió Közép-Magyarország
Megye Pest
Járás Aszódi
Jogállás nagyközség
Polgármester Palya Zoltán (független)
Irányítószám 2191
Körzethívószám 28

 

Véletlen kép a galériából

muharay_elemer_nepi_egyue_20160312_1239868162.jpg
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Bővebb információ Ok Letiltom